OM SHRI GANESHAYA NAMAH

Om Saluto reverenziale
a Ganesha splendente